Menu Zoeken Mijn RTL Nieuws

Sponsored content
20 april 2017 09:34

De 5 pijlers van uw pensioen

De 5 pijlers van uw pensioen

De pensioenleeftijd is een populair gespreksonderwerp, dat voor menigeen een hot item is sinds de 65-jaargrens is losgelaten. Waar het inhoudelijk om gaat bij uw pensioen, is echter vaak nog lang geen gemeengoed. Laten wij daarom bijvoorbeeld eens kijken naar de pensioenpijlers.

Het Nederlandse pensioenstelsel steunt in beginsel op de volgende pijlers:

1) AOW

2) pensioenopbouw via werkgever

3) individuele pensioenopbouw

De AOW is een door de overheid uitgekeerd basispensioen voor mensen die de AOW-leeftijd hebben bereikt. Die leeftijd schuift door de hogere levensverwachting geleidelijk op naar 67 jaar en 3 maanden in 2022. De hoogte van de AOW-uitkering hangt af van de gezinssituatie (alleenstaand, echtpaar, nog minderjarige kinderen?). AOW krijgt in beginsel iedereen die 50 jaar in Nederland heeft gewoond. De jaren die buiten Nederland zijn doorgebracht, worden in mindering gebracht.

Pensioen dat via een werkgever is opgebouwd, is er alleen voor degenen die tijdens hun werkzame leven bij een werkgever in loondienst zijn geweest en daar pensioenrechten hebben opgebouwd. Dat verloopt tegenwoordig vaak via een middelloonstelsel, waarbij het uit te keren pensioen gebaseerd wordt op het gemiddelde loon tijdens de gewerkte jaren.

Pijler 1 en 2 samen voldoende?

Veel mensen denken dat het pensioen uit pijler 1 en 2 voldoende is om prima van te kunnen leven na de pensioendatum. Dat is echter lang niet altijd het geval. Mensen kunnen langdurig ziek zijn of werkloos en bouwen daardoor minder pensioen op.  Daarnaast is ook belangrijk hoeveel je nodig denkt te hebben na je pensioendatum. Als de verwachte inkomsten niet ‘matchen’ met de benodigde inkomsten, wordt vaak geadviseerd zelf een potje op te bouwen, de derde pijler.

Die derde pijler bestaat uit de individuele pensioenopbouw: voor hen die grote delen van hun loopbaan niet in loondienst hebben gewerkt, bijvoorbeeld ZZP’ers. Maar ook voor hen die wel in loondienst hebben gewerkt, maar bij de werkgever opgebouwde pensioenrechten willen aanvullen door zelf extra vermogen op te bouwen.

Fiscaal voordeel?

Dat kan door een verzekering af te sluiten, door te beleggen of door te sparen. Let op: bij beleggen loopt u risico’s die u bij sparen niet loopt en aan beleggen zijn kosten verbonden die sparen niet kent. Bij bepaalde verzekeringen kunt u fiscaal voordeel behalen, maar dan moet u later wel belasting betalen over het uitgekeerde geld. U kunt ook juist niet voor deze fiscale constructie kiezen en gaan beleggen of sparen. Dat levert ook meer flexibiliteit op. U zit dan niet aan een bepaalde opbouw vast en bepaalt zelf hoeveel en wanneer u inlegt.

Extra pijlers

Vaak worden naast deze pijlers (AOW, bedrijfspensioen, privépensioen) nog twee extra pijlers genoemd:

4) De eigen woning wordt gezien als de vierde pensioenpijler, omdat daar vermogen in wordt opgebouwd dat u te gelde kunt maken.

5) Doorwerken na de pensioendatum is ook een manier om extra inkomen te verkrijgen.

Bent u geïnteresseerd in pensioenoplossingen van Robeco, klik dan hier.

Belangrijke informatie
Robeco Institutional Asset Management B.V. heeft een vergunning als beheerder van ICBE’s en ABI’s van de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam. De Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus van de Robeco fondsen zijn kosteloos te verkrijgen via www.robeco.nl.

Bron: Robeco

Topnieuws