Verkiezingen

Vergelijking politieke partijprogramma’s: pensioenen

15 mei 2014 13:19 Aangepast: 15 mei 2014 13:32

Wat willen de Nederlandse partijen in het Europees Parlement op het gebied van de pensioenen? Vergelijk het hier per partij.

VVD: De Europese voorstellen moeten pragmatisch zijn en in het Nederlands belang. Onnodige Brusselse bemoeizucht moet worden tegengegaan. Dat geldt bijvoorbeeld voor onze pensioenen. Dat regelen we zelf in Nederland.

PvdA: Lidstaten beslissen zelf welke publieke voorzieningen zij organiseren en welke sociale doelstellingen zij nastreven. Dat geldt onder meer voor een goede oudedagsvoorziening. De vormgeving en uitvoering zijn en blijft een nationale bevoegdheid.

SP: Pensioenen zijn geen Europese bevoegdheid en blijven dus een nationale aangelegenheid. Nadruk ligt op aow en aanvullende collectieve bedrijfspensioenen. Die moeten voldoende inkomen opbrengen, zodat geen gebruik hoeft te worden gemaakt van commerciële pensioenprodukten. Initiatieven om in Europa een markt te laten ontstaan voor individuele pensioenen, wijst de SP af.

PVV: Omdat de PVV uit de Europese Unie wil stappen en niets te maken wil hebben met Brusselse bemoeienis, blijft ook de pensioenvoorziening volledig in Nederlandse handen. De PVV besteedt hier geen bijzondere aandacht aan in het verkiezingsprogramma.

CDA: Ons sociale zekerheidsstelsel is een verworvenheid die op basis van onderlinge solidariteit tot stand is gekomen. Het Nederlands pensioenstelsel mag niet door Europa worden aangetast.

D66: Nederland beslist zelf over de inrichting van zijn pensioenstelsel. Lidstaten zijn verplicht hun pensioenstelsel toekomstbestendig en betaalbaar te maken. D66 bepleit een Europees pensioenvolgsysteem; dat betekent dat langdurig wonen en werken in het buitenland niet mag leiden tot onherstelbare gaten in de pensioenopbouw.

ChristenUnie/SGP: De Europese Monetaire Unie dreigt essentiële bevoegdheden van de nationale parlementen uit te hollen, zoals onder meer sociale zekerheid en pensioenen. Deze bevoegdheden mogen niet worden overgeheveld naar de Europese Unie; dat zou een stap zijn op weg naar een politieke unie waar CU/SGP mordicus tegen zijn.

GroenLinks: De invulling van pensioenstelsels blijft een verantwoordelijkheid van de lidstaten zelf, maar houdbare en sociale pensioenen kunnen niet zonder enige Europese sturing. Die sturing is nodig, omdat het onzeker is of pensioenen door de vergrijzing kunnen worden uitbetaald. De Europese Unie moet ervoor zorgen dat de pensioenvoorziening op lange termijn houdbaar is.

Partij voor de Dieren: In het verkiezingsprogramma van de PvdD worden pensioenen niet expliciet benoemd. Wel stelt de partij dat lidstaten volledige zeggenschap houden over hun eigen begrotingen. Bevoegdheid van nationale parlementen over inning en besteding van belastinggeld (dus ook de aow) mag niet worden aangetast. Brussel krijgt geen nieuwe bevoegdheden, dus ook niet op het terrein van de pensioenen.

50PLUS: Europa moet van onze pensioenen afblijven; dat is een Nederlandse aangelegenheid. Nergens ter wereld hebben mensen samen zoveel gespaard voor hun oude dag. Brusselse pogingen om pensioenstelsels in de lidstaten meer op één lijn te brengen, mogen er niet toe leiden dat ons pensioenstelsel versoberd wordt.

RTL Nieuws

Altijd weten wat er speelt?
Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

Playstore Appstore

`