Politiek

Post van minister Hoekstra: de antwoorden op jullie vragen

09 juli 2019 12:16
Wopke Hoekstra tijdens opnames van het Wekelijks Gesprek met de minister van Financiën. Beeld © RTL Z

In de laatste aflevering voor het zomerreces van het wekelijks gesprek met minister Wopke Hoekstra beantwoordde hij vragen van jullie, de kijkers. Ruim tien minuten bleek niet genoeg, en dus heeft Hoekstra nog een gaatje in zijn agenda gevonden om een deel van de overige vragen te beantwoorden. Bij deze.

Jan: De Hoge Raad heeft recent bepaald dat het onterecht is dat er jarenlang van 4 procent rendement op spaargeld is uitgegaan. Na de uitspraak werd het even stil in Den Haag. Bent u voornemens op korte termijn actie te gaan ondernemen om een eerlijker belastingheffing in te voeren?

Hoekstra: "Ik begrijp de wens om het beter aan te laten sluiten bij het werkelijk rendement, maar een nieuw systeem moet ook uitvoerbaar zijn. Op Prinsjesdag hopen we meer bekend te maken over de mogelijkheden om in elk geval spaarders tegemoet te komen."

René: Wanneer gaat Den Haag eens hun verantwoordelijkheid nemen voor de enorme achterstand in koopkracht van alle huishoudens met een eenpersoons inkomen?

Hoekstra: "Het kabinet heeft met maatregelen uit het regeerakkoord expliciet aandacht gehad voor de eenverdiener. Bijvoorbeeld door de invoering van het tweeschijvenstelsel, de verhoging van het kindgebonden budget en het wegnemen van de harde inkomensgrens van de huurtoeslag."

Jasper: Een medewerkster van mij heeft weinig interesse in meer uren werken, omdat meer werken meer verdienen betekent maar ook dat ze gekort wordt op toeslagen voor huur, zorg en kinderopvang. Kan het niet minder ingewikkeld?

Hoekstra: "We willen ook dat mensen het merken als ze meer per uur gaan verdienen of meer uren gaan werken. Daarom gaan toeslagen geleidelijk omlaag, niet trapsgewijs, zoals vroeger het geval was. Onderaan de streep gaat vrijwel iedereen er daadwerkelijk op vooruit met meer uren werken of met een loonsverhoging, maar het kan in individuele gevallen zo zijn dat dit anders uit werkt of dat het maar weinig is."

Miniatuurvoorbeeld
Lees ook:

Hoge Raad vindt belasting op spaargeld en beleggingen (ook) oneerlijk

Via Instagram: Waarom is de kinderopvang niet gratis?

Hoekstra: "Het volledig gratis maken van kinderopvang is erg duur, in de miljarden euro’s. Bovendien is het ook de verantwoordelijkheid van ouders om te investeren in hun kinderen. Ouders die hun kind naar de kinderopvang doen ontvangen een forse toeslag. "

Theo: Wordt het na jaren van bezuinigingen van de pensioenfondsen ook niet eens tijd om de vergoedingen van de top eens kritisch onder de loep te nemen?

Hoekstra: "U kunt actie ondernemen. Het zijn namelijk de werkgevers, werknemers en de gepensioneerden die samen gaan over het beloningsbeleid bij pensioenfondsen. Zij zijn eigenaar van hun pensioenfonds. De overheid heeft hier geen zeggenschap over." 

José: Woningisolatie, warmtepompen, elektrische auto's. Hoe denkt de minister dat de gewone burgers alle extra kosten die voortvloeien uit het klimaatakkoord kunnen betalen? 

Hoekstra: "Het kabinet heeft oog voor de eerlijke verdeling van lasten tussen burgers, mkb en industrie. Het uitgangspunt is daarbij dat de vervuiler betaalt. Het kabinet heeft al aangekondigd de kosten voor de burgers te verlagen, onder andere door een verschuiving in de opbrengst energiebelasting van burgers naar bedrijven en door geen hogere belastingen voor autobezitters in te voeren."

Kijk hier de uitzending terug:

Erik: hoe zou staatsschuld en rente zich moeten verhouden wil sprake zijn van een normale, gezonde situatie?

Hoekstra: "De rentes zijn al enige tijd historisch laag als gevolg van de lage ECB-rente en het aankoopprogramma (voor staatsobligaties) van de ECB. De Nederlandse staatsschuld daalt al enkele jaren op rij, als gevolg van onder andere begrotingsoverschotten en economische groei. In 2019 en 2020 zal naar verwachting een overschot op de begroting worden behaald van respectievelijk 1,2 en 0,8 procent."

"Of en wanneer deze situatie gaat veranderen is moeilijk te voorspellen. Ook internationale factoren spelen daarbij een rol, zoals de brexit en de toenemende onzekerheid rondom de (handels)relatie tussen China en de Verenigde Staten. Wat 'normaal' is, is niet te zeggen."

Piet Hein: Waarom is het zo belangrijk dat het overheidstekort (begrotingstekort) t.o.v. het bbp niet meer mag zijn dan 3 procent?

Hoekstra: "Het is belangrijk dat we als eurolanden afspraken hebben gemaakt en kaders hebben gesteld met elkaar. We zitten immers allemaal in dezelfde muntunie." 

Kevin: Welke bank verwacht u het meest dat de nieuwe huisbankier van de staat wordt?

Hoekstra: "Momenteel wordt de nieuwe aanbesteding voor het betalingsverkeer van het Rijk voorbereid en het valt nog niet te zeggen wie de nieuwe huisbankier zal worden."

Hoekstra is bang dat de eurozonebegroting toch verder wordt uitgebouwd. Hoekstra is bang dat de eurozonebegroting toch verder wordt uitgebouwd.

Rogier: Werknemers zonder cao hebben vaak geen jaarlijkse indexatie en geen pensioenregeling. Wanneer komen zij aan bod?

Hoekstra: "Het klopt dat afspraken in de cao vaak gunstiger zijn dan die in de wet. In de cao wordt vaak een hoger loon afgesproken dan minimumloon en meer vakantiedagen. Je zou verwachten dat in tijden waarin werkgevers hard op zoek zijn naar werknemers, ook werknemers zonder cao een gunstige uitgangspositie hebben om over hun loon te onderhandelen."

John: Moet we naar een cashloos-systeem gaan in Nederland?

Hoekstra: "Mensen betalen steeds vaker met een pinpas. Toch is het belangrijk dat contant geld blijft bestaan, omdat het een goed alternatief is bij bijvoorbeeld een pinstoring. Contant geld wordt bijna overal in Nederland geaccepteerd. Op dit moment is er geen noodzaak voor aanvullende wetten of regels."

Altijd weten wat er speelt?
Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

Playstore Appstore