Ga naar de inhoud
Nieuws

Inspectie: janboel bij Privazorg is gevaar voor zorgverlening

De Inspectie constateert waslijst misstanden bij thuiszorgorganisatie Privazorg Beeld © ANP

Volgens de Inspectie Gezondheidszorg bedreigen misstanden bij Privazorg de kwaliteit van de geleverde zorg en het voortbestaan van de thuiszorgorganisatie. Privazorg, dat zorg verleent aan 2000 ouderen, chronisch zieken en gehandicapten, moet de bezem door de stal halen.

Dat blijkt uit een vernietigend onderzoek dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) vandaag openbaar maakt.

Weglekken zorggeld

Vorig jaar begon de IGJ, samen met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), het onderzoek na signalen over weglekken zorggeld. Toen daarnaast bleek dat de organisatie bijna onbestuurbaar was door ernstige interne ruzies stelde de Inspectie de thuiszorgorganisatie in maart onder verscherpt toezicht.

De toezichthouders concluderen nu dat er bij Privazorg sprake is van een waslijst aan misstanden. Zo is er sprake van de schijn van belangenverstrengeling, gebrek aan transparantie en schimmige financiële constructies waarbij er geschoven wordt met miljoenen.

"Het
Lees ook:
"Het was onzeker of Privazorg nog in staat zou zijn zorg te leveren"

Dubbele petten

De Inspectie constateert onder meer dat topman Barend van Leeuwen tot voor kort een dubbelrol speelde. Hij was zowel bestuurder van de stichting die de aandelen van de werkmaatschappijen bezit, als directeur van de belangrijkste werkmaatschappijen. Als bestuurder kon hij de commissarissen ontslaan, die hem als directeur van de werkmaatschappijen moesten controleren.

Een andere bestuurder van de stichting blijkt jarenlang als externe accountant de boeken van de thuiszorgorganisatie te hebben gecontroleerd. En ook de voorzitter van de commissarissen droeg dubbele petten. Zo blijkt Privazorg 150.000 euro te hebben geleend aan een kwakkelend zorgbedrijf, dat werd bestuurd door zijn echtgenote.

Weglekken zorgmiljoenen

Verder stelde de Inspectie vast dat de organisatie een omstreden transactie voorbereidde, waarbij 12 miljoen euro zou worden onttrokken aan een dochterbedrijf. Dat geld zou terecht komen bij een stichting die niet onder toezicht staat.

Ook in 2013 blijkt sprake te zijn geweest van geschuif met miljoenen. Destijds werden de oprichters van Privazorg uitgekocht met 6 miljoen euro. De Inspectie kan niet meer vaststellen of die transactie al dan niet door de beugel kon. De voorgenomen uitkering van 12 miljoen heeft de toezichthouder voorlopig verboden.

Bedreiging zorg

Samenvattend concludeert de Inspectie in haar rapport dat de misstanden een bedreiging vormen voor de kwaliteit en continuïteit van zorg bij de organisatie. "Uit onderzoek blijkt dat de kwaliteit en continuïteit van zorg onvoldoende gewaarborgd is door gebrek aan goed bestuur en intern toezicht."

Ook is de financiële verslaglegging 'onvoldoende transparant richting interne en externe toezichthouders'.

Bezem door stal

Privazorg moet van de Inspectie de bezem door de stal halen en gaan voldoen aan de governancecode voor de zorg en de wet toelating zorginstellingen (zie interview). De thuiszorgorganisatie heeft tot september om de zaken op orde te krijgen. Daarna bepaalt de Inspectie of het verscherpte toezicht wordt opgegeven of verlengd, of dat harder ingrijpen noodzakelijk is.