Nederland

Regeerakkoord van kabinet-Rutte III: alle plannen op een rij

10 oktober 2017 15:37 Aangepast: 17 oktober 2017 14:09
Informateur Gerrit Zalm overhandigt het regeerakkoord aan Kamervoorzitter Khadija Arib. Beeld © ANP

De partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie gaan samen regeren. Het formatieoverleg duurde lang, maar nu zijn de partijen het eens over het regeerakkoord. Dit staat er in.

De thema's

Geld en werk

Miniatuurvoorbeeld

Belasting verlagen

Het kabinet wil de komende jaren de belasting verlagen, vooral voor de middeninkomens. De verlaging zou in totaal 6 miljard aan lastenverlichting opleveren. Het belastingstelsel gaat op de schop: op dit moment zijn er vier belastingschijven. Dat zouden er twee moeten worden. Voor de meeste belastingplichtigen gaat dan hetzelfde tarief gelden van 36,93 procent, de zogenoemde vlaktaks. Alleen de tien procent allerrijksten betalen dan meer belasting. Om dit te bekostigen, gaat het lage btw-tarief van 6 procent omhoog.

Hypotheekrenteaftrek

Ook zal de hypotheekrenteaftrek vanaf 2020 versneld worden verlaagd. Vanwege alle problemen bij de Belastingdienst zal het hoe dan ook nog even duren voordat een grote belastinghervorming kan worden doorgevoerd.

Voordeel bedrijven

Bedrijven gaan de komende jaren miljarden minder belasting betalen. Het 25-procentstarief voor de vennootschapsbelasting gaat naar 21 procent. Het lage tarief voor de eerste 200.000 euro aan winst gaat ook omlaag: van 20 naar 16 procent.

Meer spaargeld 

Het kabinet gaat de vermogens minder zwaar belasten. Het bedrag dat vrijgesteld is van belasting, gaat omhoog naar 30.000 euro.

Arbeidsmarkt

Het ontslagrecht wordt versoepeld, werkgevers hoeven pas na drie jaar in plaats twee jaar een vast contract aan te bieden. Zo zouden meer mensen een vast contract moeten kunnen krijgen, is het idee. Zelfstandigen krijgen weer te maken met nieuwe regels.

Vaderschapsverlof

Het kabinet verruimt het het vaderschapsverlof van twee naar vijf dagen. Ook krijgen vaders de mogelijkheid om vijf weken vrij te krijgen voor 70 procent van het loon.

Zieke werknemers 

Kleine bedrijven hoeven zieke personeelsleden nog maar één jaar door te betalen. Dat is nu, net als bij grotere bedrijven, twee jaar. Deze maatregel moet ervoor zorgen dat kleine bedrijven vaker mensen in dienst nemen. Het is niet zo dat de zieke werknemer uiteindelijk minder geld krijgt: alle kleine werkgevers doen geld in pot, zodat ze de risico's spreiden.

Minimum-uurtarief zzp'ers

Maaltijdbezorgers, schoonmakers en andere zzp'ers die tegen een te laag tarief werken, worden niet meer als zelfstandige gezien. Het nieuwe kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie komt met een minimumuurtarief voor zzp'ers. Wie minder verdient, is geen zelfstandige.

Isoleren huurhuizen

Het kabinet wil woningcorporaties stimuleren om huurwoningen extra te isoleren. De verhuurdersheffing, de belasting voor woningcorporaties, zou dan met 100 miljoen euro omlaag gaan. 

Hypotheek aflossen duurder

Wie de hypotheek op zijn huis volledig heeft afgelost, is in de toekomst duurder uit. Het nieuwe kabinet wil namelijk af van de zogeheten Wet Hillen, die voorkomt dat mensen die hun hypotheek hebben afgelost meer moeten betalen voor hun woningbezit.​ In dertig jaar tijd moet de maatregel stapje voor stapje afgebouwd.

Gas

De belasting op gas gaat omhoog, op elektriciteit juist omlaag. 

Pensioenstelsel aangepast

Het kabinet Rutte-III gaat het pensioenstelsel behoorlijk omgooien. We blijven met z'n allen verplicht pensioen opbouwen en de risico's delen, maar krijgen allemaal ons eigen persoonlijke pensioenvermogen.

Terug naar boven

Integratie, immigratie identiteit

Thumbnail

Tekst van Wilhelmus

Het kabinet wil dat scholen les geven in de tekst, betekenis en melodie van het Wilhelmus. Ook is het de bedoeling dat scholieren in elk geval één keer in hun schoolcarrière het Rijksmuseum en de Tweede Kamer bezoeken. Jongeren krijgen straks voorrang op een baan bij de overheid als ze zich eerst een tijd vrijwillig hebben ingezet voor de samenleving.

Migratie

De toegang van migranten tot een uitkering wordt beperkt. Vluchtelingen met een verblijfsstatus krijgen in de eerste twee jaar dat ze in Nederland verblijven, geen recht meer hebben op zorgtoeslag, huurtoeslag en bijstand. Gemeenten zorgen 'in natura' voor huisvesting, een zorgverzekering en begeleiding bij het integratieproces. Om ongecontroleerde migratiestromen te stoppen, moet in Europees verband migratiedeals worden gesloten met andere landen. 'Asielhoppen' tussen verschillende EU-landen moet worden voorkomen.

Asielzoekers

Vluchtelingen moeten zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen: de asielprocedure duurt acht dagen en bij een herhaalde aanvraag vindt de beoordeling binnen twee dagen plaats. Een asielvergunning wordt in eerste instantie voor drie jaar verleend en niet langer voor vijf jaar. Daarna kan men in aanmerking komen voor een vergunning voor nog eens twee jaar. Wie na deze twee tijdelijke verblijfsvergunningen nog steeds voldoet aan de eisen voor een vluchtelingenstatus krijgt een vergunning voor onbepaalde tijd.

Bed-bad-brood

Er komen acht bed-bad-brood-locaties waar gewerkt wordt aan het vertrek van uitgeprocedeerde asielzoekers. Wie niet serieus meewerkt aan terugkeer, krijgt geen opvang en ondersteuning. Gemeenten mogen alleen opvang bieden voor enkele dagen.

Kinderpardon

Het kinderpardon blijft zoals het is en wordt niet uitgebreid.​

Terug naar boven

Zorg

Thumbnail

Eigen risico 

Het eigen risico in de zorg gaat de komende jaren niet omhoog. Het blijft dus 385 euro. Om dat te compenseren stijgt de zorgpremie. Dat gaat zo: het kabinet ging al uit van een stijging van 6 euro per maand volgend jaar. Doordat het eigen risico niet stijgt, wordt dat nu 6,80 euro per maand.

Euthanasie

Er worden geen nieuwe voorstellen gedaan voor de uitbreiding van de Euthanasiewet (voltooid leven).

Embryowet

Het stamcelonderzoek, ook bekend als de Embryowet, wordt uitgebreid. Dat onderzoek is gericht op het voorkomen van erfelijke aandoeningen.

Subsidie NIPT blijft

De niet-invasieve prenatale test (NIPT) zal ook de komende jaren gesubsidieerd worden door de overheid. De NIPT is een bloedonderzoek waarmee bepaalde aangeboren aandoeningen, zoals het syndroom van Down, kunnen worden opgespoord tijdens de zwangerschap. De test komt dus niet in het basispakket, maar de huidige subsidie van de overheid blijft wel gehandhaafd. Hetzelfde geldt voor de eigen bijdrage aan de test, die 175 euro bedraagt. Minister Schippers pleitte daar eerder ook al voor.

 

Geslacht IVF-baby bepalen

Het nieuwe kabinet wil de mogelijkheden uitbreiden om bij IVF-behandelingen het geslacht van de baby te kiezen. Momenteel is dit alleen mogelijk als er een aandoening in het spel is die of alleen bij jongens, of bij meisjes voorkomt. In de toekomst moet dit ook mogelijk worden bij aandoeningen die bij zowel jongens als meisjes voorkomen, maar niet in gelijke mate. Het gaat om de aandoening LHON en een bepaalde vorm van erfelijke borstkanker.

Geslachtsregistratie

Het nieuwe kabinet gaat niet meer onnodig het geslacht van mensen registreren en gaat waar mogelijk genderneutraal werken. Ook wordt Artikel 1 van de Grondwet over gelijke behandeling aangevuld, daar komt expliciet te staan dat discriminatie wegens seksuele oriëntatie niet is toegestaan.

Terug naar boven

Onderwijs

Thumbnail

Leenstelsel studenten

Het leenstelsel dat is ingevoerd onder het kabinet Rutte-II blijft. CDA en ChristenUnie wilden de basisbeurs laten terugkeren, maar dat is op de onderhandelingstafel gesneuveld. Wel krijgen eerstejaarsstudenten een korting op het collegegeld.

Verlaging werkdruk

Het kabinet trekt bijna 450 miljoen uit voor de verlaging van de werkdruk voor leerkrachten in het basisonderwijs. Het geld kan onder meer besteed worden aan extra onderwijsassistenten en kleinere klassen. Eerder was al duidelijk er 270 miljoen euro bijkomt om de salarissen van de leerkrachten te verhogen.

Voorschoolse opvang

Het kabinet trekt 170 miljoen euro uit voor de versterking van vroeg- en voorschoolse opvang. Daarmee kunnen achterstandsleerlingen 16 uur per week les krijgen.

Betere aansluiting middelbaar onderwijs

Er wordt ingezet op een beter overgang van de basis naar de middelbare school. Meer brede of verlengde brugklassen, zodat een leerling later kan kiezen.

Rekentoets geschrapt

De rekentoets zoals die er nu is wordt afgeschaft. Op middelbare scholen komt daar een alternatief voor en wordt onderdeel van het examen. Er wordt nog gekeken hoe het op het mbo wordt ingevoerd.

Maatschappelijke dienstplicht

Jongeren krijgen een maatschappelijke dienstplicht voor jongeren. Het is vrijwillig, maar wie de dienstplicht vervult krijgt voorrang bij een baan bij de overheid.

 

Korting op collegegeld

Het collegegeld voor eerstejaarsstudenten in het hoger beroepsonderwijs en aan de universiteit gehalveerd. Het leenstelsel voor studenten blijft. CDA en ChristenUnie wilden dat de basisbeurs terug zou komen. Maar tijdens de formatie is besloten om dat niet te doen. De maatregelen gaan komend studiejaar in.

Terug naar boven

Veiligheid en justitie

Thumbnail

Wraakporno

Het maken van zogenoemde wraakporno wordt strafbaar. Een bekende wraakpornozaak is die Chantal uit het Brabantse Werkendam. Zij had Facebook voor de rechter gedaagd om te achterhalen wie een seksfilmpje van haar op de site had geplaatst.

Motorbendes

Criminele motorbendes worden verboden. Volgens de nieuwe coalitie is een verbod nodig omdat de zogeheten outlaw motorcycle gangs de samenleving ontwrichten. Dat gebeurt door intimidatie, bedreiging van lokale bestuurders, drugsoverlast, witwaspraktijken en geweld.

Criminelen

Criminelen met een celstraf komen minder snel vervroegd vrij.​

Gevangenisstraf

De vervroegde vrijlating van criminelen aan banden wordt gelegd. De nieuwe coalitie wil dat straffen in de toekomst nog steeds met een derde ingekort kunnen worden, maar nooit met meer dan twee jaar.

Legale wietteelt

Het nieuwe kabinet gaat toestaan dat in een aantal gemeenten legale wiet wordt verspreid. De overheidswiet wordt landelijk geteeld en vervolgens verspreid onder zes tot tien gemeenten. Het is een proef om te kijken of met legale teelt de criminaliteit afneemt en de wiet minder schadelijke stoffen kan bevatten.

Extra geld voor politie

De nationale politie krijgt er 267 miljoen euro structureel bij. Dat geld is bestemd voor meer agenten in de wijk en rechercheurs. Verder gaat er 95 miljoen naar cybersecurity. En dat zijn niet de enige investeringen bij de politie: terrorismebestrijding heeft onverminderd aandacht, er gaat 13 miljoen naar contraterrorisme. Ook komt er een fonds van 100 miljoen euro om knelpunten in de aanpak van georganiseerde criminaliteit en ondermijnende criminaliteit op te lossen. Tot slot wordt er 20 miljoen gestoken in de aanpak van recidive.

Terugkeerders vast

Jihadisten die terugkeren naar Nederland kunnen langere tijd in voorlopige hechtenis blijven. Daar komt een nieuwe wet voor. Verder wordt uitreizen naar jihadgebieden strafbaar. De straf op haatzaaien wordt verhoogd naar twee jaar cel.

Prostitutie

Er komt een pooierverbod. De mogelijkheden om mensenhandel te voorkomen worden uitgebreid. Er komt extra geld voor slachtoffers van mensenhandel.

Terug naar boven

Klimaat

Thumbnail

Vliegen

Het wordt duurder om te vliegen vanwege een extra belasting.

Kolencentrales

De komende kabinetsperiode gaat er minstens één kolencentrale dicht. Alle centrales worden gesloten voor 2030. Ook komt er een CO2-heffing voor bedrijven en moet de CO2-uitstoot in 2030 met 49 procent zijn verminderd ten opzichte van 1990. Met name de industrie moet, via afvang en opslag van CO2, daarvoor aan de bak en 18 megaton reductie gaan behalen voor 2030. Voor deze operatie komt geld beschikbaar, zo blijkt. Want onder de stimuleringsregeling voor duurzame energieproductie (SDE+) gaat, naast de opwekking van duurzame energie, ook de afvang en opslag van koolstofdioxide vallen.

Gas

Voor huishoudens wordt de belasting op elektriciteit verlaagd, het belastingtarief voor gas gaat omhoog. Daarnaast is het de bedoeling dat nieuwbouwwoningen geen gasaansluitingen meer krijgen. 

Klimaatwet 

Er komt een klimaatwet, met juridisch afrekenbare milieudoelen, zoals­­ het terugbrengen van de CO2-uitstoot. De komst van een klimaatwet was een vurige wens van D66 en ChristenUnie. 

Kilometerheffing

De nieuwe coalitiepartijen willen 'zo spoedig mogelijk een kilometerheffing voor vrachtverkeer invoeren. Het registratie- en betalingssysteem moet gelijk zijn aan die in het buitenland zodat vrachtwagens geen extra apparatuur nodig hebben. De inkomsten die hieruit voortvloeien, moeten terugkomen in de transportsector. Dat gaat via een verlaging van de motorrijtuigenbelasting op vrachtwagens.

Emissieloze auto's

Uiterlijk in 2030 zijn alle nieuwe auto’s emissieloos, dat is althans het streven. De fiscale voordeeltjes die bij de elektrificering van het wagenpark horen worden gedurende dat tijdspad uitgefaseerd.

Terug naar boven

Overig

Thumbnail

MH17

Nederland zal diplomatieke actie ondernemen tegen landen die niet meewerken aan het oplossen van de ramp met vlucht MH17. Daarbij kwamen in 2014 in totaal 298 mensen om het leven onder wie 196 Nederlanders. Vlucht MH17 is door een BUK-raket in het oosten van Oekraïne neergeschoten. De raketinstallatie kwam uit Rusland, bleek uit het strafrechtelijk onderzoek. De daders worden nog steeds gezocht.  Rusland heeft steeds felle kritiek gehad op het onderzoek naar de ramp. Aan welke diplomatieke maatregelen precies wordt gedacht, is niet bekend.

Defensie

Defensie krijgt er zo'n 1,5 miljard euro bij. Zo'n 1 miljard van het bedrag gaat naar achterstallig onderhoud, de overige 0,5 miljard is bedoeld voor uitbreiding.​ Er komt een Europese samenwerking bij de inkoop van materieel. Ook komen er gezamenlijke opleidingen. Verder wordt er geïnvesteerd in cybersecurity bij de krijgsmacht.

Fonds Ereschuld

Er komt 20 miljoen euro voor een speciaal Nationaal Fonds Ereschuld. Dat is voor militairen met een handicap of trauma die zij hebben opgelopen bij missies in het buitenland.

Meer geld naar Belastingdienst

Om de Belastingdienst beter en goedkoper te laten werken, krijgt de fiscus er de komende jaren zo'n half miljard euro bij, zo hebben de partijen van de nieuwe coalitie besloten. Het gaat er vooral om de omgang met digitale data te verbeteren. Door it-problemen dreigt de inning spaak te lopen, zo waarschuwden medewerkers van de fiscus in augustus. De fiscus besteedt nu elk jaar 500 miljoen euro aan ICT. Voor volgend jaar is 25 miljoen extra uitgetrokken, voor 2019 250 miljoen en voor 2020 150 miljoen euro. Ook krijgt de fiscus meer capaciteit om fraude op de sporen.

Ontwikkelingshulp op de schop

Er komen grote aanpassingen in de ontwikkelingssamenwerking. De focus komt te liggen op het bestrijden van de oorzaken van vier thema's: armoede, migratie, terreur en klimaatverandering. De komende jaren gaat er wel ruim 1,7 miljard extra naar dit ministerie. Aanvullende uitgaven worden vooral gebruikt om de oorzaken en gevolgen van de migratie aan te pakken. Verbetering van de opvang in de regio is daarbij een belangrijk aspect. Speciale aandacht zal er zijn voor onderwijs aan gevluchte kinderen en werkgelegenheid voor vluchtelingen.

Gaswinning

Het nieuwe kabinet wil gaswinning met 1,5 miljard kubieke meter laten dalen per 2021. Belangrijk is dat de vraag vooral moet gaan dalen. Ze willen afnemers vragen minder te gebruiken, over te schakelen op duurzame bronnen, of over te schakelen op geïmporteerd gas. 

Aanpak armoede

Het nieuwe kabinet wil het aantal huishoudens met problematische schulden terugdringen. Het stapelen van boetes en malafide incassobureaus worden aangepakt.

Geld voor wegen

De komende jaren gaat er ruim twee miljard euro extra naar asfalt, openbaar vervoer en waterwegen. Ook komt er meer geld voor fietspaden. Verkeersovertreders die keer op keer over de scheef gaan, krijgen hogere boetes. Op sommige spoortrajecten gaan meer Sprinters rijden en de snelwegen zullen weer zijn verlicht als het donker is.

Gekozen burgemeester

De weg wordt vrijgemaakt hiervoor. Het kabinet schaart zich achter de grondwetswijziging die dat mogelijk maakt. Hoe de burgemeestersverkiezing gaat verlopen, gaat het kabinet nog uitwerken.

Europa

Alternatieve samenwerking met Turkije. Turkije krijgt geen vooruitzicht op een EU-lidmaatschap, maar de onderhandelingen stoppen niet. Het kabinet wil een verbetering van de Economische en Monetaire Unie. Lidstaten zouden geen schulden mogen delen, ook niet via zogenoemde Eurobonds. Nederland wil toch meedoen met het Europees Openbaar Ministerie, een instelling waar Nederland eerder nog niet aan wilde deelnemen.

Raadgevend referendum

Het raadgevend referendum wordt geschrapt. Nu kunnen burgers een referendum afdwingen als daar voldoende animo voor als, zoals bijvoorbeeld onlangs bij de sleepwet. Deze mogelijkheid verdwijnt.

Meerouderschap op de lange baan

Kinderen kunnen voorlopig niet meer dan twee wettelijk erkende ouders hebben. Het nieuwe kabinet gaat onderzoeken wat de gevolgen zouden zijn voor zo'n verandering van het familierecht.

Terug naar boven

 

Hoogtepunten presentatie regeerakkoord: 'Geen liefde op eerste gezicht'

 

 

Speciale uitzending: RTL Nieuws - Het Regeerakkoord

RTL Nieuws en RTL Late Night houden samen het regeerakkoord tegen het licht in een speciale uitzending, gepresenteerd door Humberto Tan en Merel Westrik. Daarin zijn ook VVD-leider Mark Rutte en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) te gast. Het gesprek gaat onder meer over zorg, inkomen, integratie, klimaat en veiligheid. Kijkers kunnen vragen stellen aan de gasten. Frits Wester analyseert het nieuwe akkoord.

Voor en tijdens de uitzending zijn er op onze Facebookpagina livestreams met Roel Geeraedts en Frits Wester die jouw vragen beantwoorden.

Dinsdag 10 oktober, RTL 4, 21.30 - 23.30 uur

Altijd weten wat er speelt?
Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

Playstore Appstore