Ga naar de inhoud
RTL Wonen

Algemene voorwaarden HEBBES!

Wil jij meedoen aan HEBBES! lees dan onderstaande voorwaarden even goed door:

1. Algemeen

1.1   Door deelname aan HEBBES! gaat de deelnemer akkoord met de toepasselijkheid van de Voorwaarden.

1.2   Deze algemene voorwaarden HEBBES! (hierna: de ‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op de deelname aan HEBBES!. HEBBES! is onderdeel van CLT-UFA S.A. die gebruikt maakt van de diensten van RTL Nederland B.V. voor de exploitatie van onder andere de televisiezenders en platforms van RTL en aan haar gelieerde ondernemingen, zoals RTL 4, RTL 5, RTL 7, RTL 8, RTL Lounge, RTL Crime, RTL Telekids, www.rtl.nlrtlxl.nlvideoland.com en overige activiteiten (hierna: RTL).

1.3   HEBBES! is een wekelijkse rubriek van RTL, waarbij  door RTL geselecteerde zoekopdrachten voor specifieke interieuritems gepubliceerd worden op het RTL Wonen Instagram account. 

1.4.  Deelnemers bestaan uit.

 • Personen die een specifiek interieuritem zoeken en hiervoor een zoekopdracht bij RTL hebben ingediend conform deze Voorwaarden (hierna: Zoeker(s)).
   
 • Personen die beschikken over het door Zoeker gezochte interieuritem en hierover contact wensen op te nemen met Zoeker (hierna: Aanbieder(s)).

2. Voorwaarden voor deelname

2.1 Deelnemers dienen:

 • minimaal 18 jaar of ouder te zijn.
 • in Nederland woonachtig te zijn.
 • correcte, actuele en complete informatie te verschaffen
 • de algemene normen en waarden van het maatschappelijk verkeer en de wettelijke regels in acht te nemen.  
  Dat wil onder andere zeggen dat er geen seksistische, pornografische, racistische en discriminerende
  bijdragen ingediend mogen worden of uitlatingen die beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn.
 • zich te onthouden van inbreuken op de persoonlijke levenssfeer van anderen.

​​​​

2.2  Deelname is mogelijk zo lang de gepubliceerde zoekopdracht online staat op het RTL Wonen account.

2.3  Het indienen van een zoekopdracht via het contactformulier bij RTL is kosteloos (met uitzondering van de kosten voor het internetgebruik).

2.4 RTL gaat er van uit dat Zoeker beschikt over de (intellectuele eigendoms-) rechten, waaronder begrepen auteursrechten en merkenrechten, op de bij RTL ingediende zoekopdrachten. Zoeker vrijwaart RTL voor mogelijke aanspraken van derden ter zake.

2.5 Alle rechten ten aanzien van de zoekopdracht – met uitzondering van de rechten op foto’s, video’s en ander beeld- of geluidsmateriaal – worden op het moment van deelname door de Zoeker overgedragen aan RTL, zonder dat RTL hiervoor een vergoeding verschuldigd is. Als gevolg van deze rechtenoverdracht kan RTL de zoekopdracht onbeperkt gebruiken en (doen) exploiteren via welke media en in welke vorm dan ook, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot het gebruik van de bijdrage in televisie- en radioprogramma's, voor telecommunicatiediensten, internetsites of overige internet toepassingen, etc. Indien voor de overdracht nog een nadere akte nodig is, zal de Zoeker hieraan zijn volledige medewerking verlenen.

2.6 Ten aanzien van foto’s, video’s en ander beeld- of geluidsmateriaal geldt dat de rechten op het materiaal bij de Zoeker blijven. De Zoeker verstrekt aan RTL een onbeperkte licentie voor het gebruik van het materiaal, zonder dat RTL hiervoor een vergoeding verschuldigd is. Op grond van deze licentie is RTL gerechtigd het materiaal onbeperkt en voor elk doel te gebruiken en/of te (doen) exploiteren via welke media en in welke vorm dan ook.

2.7 RTL behoudt zich te allen tijde het recht voor om in haar ogen ontoelaatbare (delen van) zoekopdrachten direct te verwijderen en/of te bewerken. Daarnaast heeft RTL het recht om bij (het vermoeden van) misbruik deelnemers uit te sluiten van deelname.

2.8 Beweringen, meningen en vertoningen die geuit worden door de deelnemers met betrekking tot de zoekopdrachten worden op eigen titel en verantwoordelijkheid van deze deelnemers ingediend en zijn niet die van RTL.

2.9 De Zoeker zal in de ingediende zoekopdracht geen commerciële berichten opnemen (bijvoorbeeld geen advertenties plaatsen in weblogs, forums en/of chatgroepen).

2.10 Eventueel door deelnemers verzonden bestanden zullen geen virussen bevatten, geen technische mankementen vertonen of de werking van computers, servers en dergelijke schaden.

3. Verloop van deelname

3.1 Zoeker kan zich aanmelden voor deelname aan HEBBES! door een zoekopdracht in te dienen via een e-mail. Er kan een bericht worden gestuurd aan rtlwonen@rtl.nl In de zoekopdracht dienen minimaal de volgens gegevens aan RTL verstrekt te worden:

 • een foto van het interieuritem waar je naar op zoek bent
 • het merk van het interieuritem
 • de kleur van het interieuritem
 • de productnaam van het interieuritem (indien je deze weet)
 • jouw accountnaam op Instagram

3.2 RTL selecteert wekelijks uit de via het aanmeldformulier ontvangen zoekopdrachten één Zoeker waarvan de zoekopdracht op het RTL Wonen Instagram account zal worden gepubliceerd. Zoeker geeft zal in deze publicatie worden vermeld middels een tag naar zijn/haar Instagram account zodat Aanbieders zelf – zonder tussenkomst van RTL – contact op kunnen nemen met Zoeker via Instagram. Door deelname geeft Zoeker uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk toestemming aan RTL om de publicatie te voorzien van deze tag, waardoor Aanbieders eventueel contact op kunnen nemen met Zoeker.  

3.3 Alleen Zoekers waarvan de ingediende zoekopdracht wordt geselecteerd voor publicatie op het RTL Wonen account ontvangen per email een bevestiging dat de zoekopdracht wordt gepubliceerd en wanneer dit zal zijn.

Het indienen van een zoekopdracht biedt geen garantie dat RTL deze ook zal publiceren op haar RTL Wonen account.

3.4 RTL is niet betrokken bij de afhandeling, eventuele verkoop en/of enig contact dat kan plaatsvinden tussen Zoeker en Aanbieder naar aanleiding van de publicatie van de zoekopdracht van zoeker door RTL. Deelnemers zijn zich hier bewust van en gaan akkoord met het feit dat RTL enkel haar bereik ter beschikking stelt aan geselecteerde Zoekers en verder niet verantwoordelijk gehouden kan worden voor eventuele vervolgstappen en deelname aan HEBBES!. Dit is voor eigen rekening en risico van Zoeker en Aanbieder.

4. Persoonsgegevens

RTL zal de persoonsgegevens van Zoeker verwerken en gebruiken conform het privacy- en cookiestatement van RTL, beschikbaar via: https://privacy.rtl.nl/privacy-statement. Voor zover nodig en vereist, geeft Zoeker door deelname aan de prijsvraag hierbij toestemming voor de verwerking van de door hem/haar – in het kader van zijn/haar deelname aan HEBBES! – verstrekte en te verstrekken (bijzondere) persoonsgegevens, welke gegevens RTL zal gebruiken ten behoeve van de deelname aan HEBBES!

5. Aansprakelijkheid RTL

5.1 RTL is niet aansprakelijk voor de inhoud van door Zoeker ingediende zoekopdracht. In het geval de inhoud van de door Zoeker ingediende zoekopdracht op enigerlei wijze inbreuk maakt op de rechten van derden dient de rechthebbende daarvan RTL direct op de hoogte te brengen. RTL zal vervolgens zorg dragen voor verwijdering van de betreffende bijdrage.

5.2 In het geval de informatie in de door Zoeker ingediende zoekopdracht onvolledig is of vergissingen bevat, dan kan RTL hier niet voor aansprakelijk worden gesteld.

5.3 RTL is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan HEBBES! noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan HEBBES! en/of de selectie van de door Zoekers ingediende zoekopdrachten welke door RTL worden gepubliceerd.

5.4 Verkoop, levering dan wel enig ander gebruik van de door Aanbieders ter beschikking gestelde interieur items is voor rekening en risico van Zoeker, waarbij RTL niet aansprakelijk gesteld kan worden voor eventuele schade ter zake.

6. Overig

6.1 De gebruiksvoorwaarden, zoals gepubliceerd op https://privacy.rtl.nl/gebruikers-voorwaarden, zijn eveneens van toepassing door deelname aan HEBBES!

6.2 Op verzoek van een deelnemer zullen de Voorwaarden gratis ter beschikking worden gesteld aan de deelnemer.

6.3 RTL is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Voorwaarden te wijzigen, dan wel zonder opgave van reden HEBBES! te staken en/of te wijzigen vanwege haar moverende redenen, zonder dat RTL daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer.

6.4 Indien één of meer bepalingen van de Voorwaarden nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Voorwaarden aan.

6.5 Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over HEBBES! kunnen aan de publieksservice (www.rtlxl.nl/help) van RTL Nederland B.V. gericht worden. Of via een mail naar rtlwonen@rtl.nl

RTL Nederland B.V.
Postbus 15016
1200 TV Hilversum
Telefoonnummer: 0900-1005000
KvK-nummer: 32105893 (Hilversum)
BTW-nummer: 32055892

Ik ga akkoord met het privacy- en cookiestatement en de gebruiksvoorwaarden van RTL en de Algemene Voorwaarden HEBBES!

Voor meer artikelen van RTL Wonen, klik hier: