Arnold Heertje

Jeugdzorg in beweging

17 april 2014 12:11

Mijn column over de inhumane handelingen van jeugdzorg heeft veel reacties opgeroepen. Op de site van RTLZ, maar ook persoonlijk, ben ik op de hoogte gesteld van wangedrag van gezinshoofden, teamleiders en andere medewerkers van jeugdzorg.

Het gaat telkens om onmenselijke bejegening van kinderen die juist door jeugdzorg in bescherming behoren te worden genomen. Van bescherming is in Amsterdam, Utrecht, Arnhem, Rotterdam en Leeuwarden geen sprake. In dit samenspel van geestelijke mishandeling van kinderen treft men merkwaardig genoeg ook het Leger des Heils op de verkeerde plek aan.

Zo werd ik gisteren geconfronteerd met het geval van een meisje dat onder toezicht staat van het Leger des Heils in Zutphen, van haar moeder een paar schoenen kreeg en aan wie vervolgens werd verboden de schoenen aan te doen omdat deze ‘te arrogant zouden zijn en slechts jaloezie kunnen opwekken’.

Hoe inhumaan kun je jegens weerloze kinderen en hun moeder zijn? In mijn naïviteit heb ik altijd gedacht dat de Bijbel andere aanwijzingen geeft.

De beweging die nu is ontstaan vergt een systematische en weloverwogen aanpak. Met enkele van de mensen die mij hebben benaderd, wil ik aan tafel zodat de kwalijke praktijken op tafel komen en een plan van aanpak wordt ontwikkeld om aan de wantoestanden een einde te maken. Niet versagen, niet buigen voor intimidatie en andere bedreigingen, blijft de boodschap. Blootleggen wat er in dit hele dossier niet deugt is de gezamenlijke opgave voor alle betrokkenen. Onder geen beding de kinderen in de steek laten.

Toen ik de leeftijd had van de kinderen waar hun nu om gaat, leerde ik de tekst: ‘Laat de kinderen tot mij komen en verhindert hen niet want derzulken is het Koninkrijk der Hemelen’ (Mattheüs 19, vers 14). Daar houd ik mij aan.

Lees hier mijn column van vorige week: "Jeugdzorg ontvoert jongetje"

Arnold Heertje