Ga naar de inhoud
Geld en Werk

Golf van kritiek op nieuwe 'afluisterwet'

Beeld © Thinkstock

Er is een nieuwe wet in de maak, die Nederlandse inlichtingendiensten de bevoegdheid geeft om nóg meer af te luisteren. Via internet konden burgers en bedrijven laten weten wat ze van deze wet vinden. De kritiek is niet mals.

Het conceptvoorstel voor de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten breidt de afluistermogelijkheden behoorlijk uit. De AIVD en MIVD mogen volgens de wet ook gaan afluisteren via de kabel. Hiermee moeten terroristen eerder opgespoord worden en moet spionage worden tegengegaan. Maar critici vinden de nieuwe bevoegdheden veel te ver gaan.

De overheid vroeg burgers, ngo's en bedrijven om voor 1 september via internet te laten weten wat ze van de nieuwe wet vinden. Er kwamen 557, met name kritische, reacties binnen. RTLZ maakte een selectie.

Amnesty International:
"In een democratische rechtsstaat zoals Nederland kan het nooit noodzakelijk zijn de gehele bevolking onder communicatie-surveillance te plaatsen. Het wetsvoorstel breekt met een wereldwijde trend om meer waarborgen op te nemen in de bevoegdheden van inlichtingen- en veiligheidsdiensten om niet-noodzakelijke en disproportionele inbreuken op mensenrechten te voorkomen of te compenseren."

Tele2:
"Er zal geen enkel onderdeel van de Nederlandse maatschappij zijn, dat niet onder de reikwijdte van de (bulk)interceptie Inlichtingen- en veiligheidsdiensten zal vallen. (..) Hiermee wordt feitelijk van Tele2 en de rest van de sector verwacht dat zij de bulkinterceptie oplossingen van de inlichtingendiensten gaan ontwerpen en inrichten. Tele2 zal niet vrijwillig meewerken aan een dergelijk overleg om elke schijn van belangenverstrengeling en onwenselijkheid van de voorgestelde wetgeving te onderstrepen."

Google:
"While we understand the intention of the Dutch Government to ensure an adequate remit for the national security services this bill raises serious issues. The measures proposed are extremely intrusive and detrimental to the fundamental rights of civilians and companies worldwide (privacy, confidentiality of correspondence, freedom of expression, freedom of information, freedom to conduct a business, integrity of property)."

Greenpeace:
"Twijfel of hun identiteit wel echt geheim blijft kan voor mensen die weet hebben van een misstand reden zijn om niet naar de pers of een niet-gouvernementele organisatie (NGO) te stappen. De maatschappelijke gevolgen van een dergelijk 'chilling effect' kunnen aanzienlijk zijn; te denken valt aan informatie over de gebrekkige beveiliging van een kerncentrale of chemische verontreiniging van voedsel die niet of te laat naar buiten komt."

KPN:
"Op de noodzaak van de zeer brede bevoegdheid tot ongericht aftappen wordt slechts in algemene bewoordingen ingegaan. Daarbij wordt een beroep gedaan op het zeer vertrouwelijke karakter van inlichtingenwerk. Dat argument is in veel discussies – en in de praktische uitvoering van de taplasten – het enige dat naar voren wordt gebracht, maar is gezien de geldende juridische kaders onvoldoende om de verregaande inbreuk te rechtvaardigen."

Microsoft:
"Microsoft begrijpt de cruciale rol die wetshandhaving speelt in het waarborgen van veiligheid in onze samenleving. (..)Door de in het voorstel opgenomen verplichtingen op te leggen aan een bredere groep aanbieders en diensten heeft het wetsvoorstel de potentie om het vertrouwen van gebruikers in technologie ernstig te schaden, en innovatie te ontmoedigen."

College van de Rechten voor de mens
"Er is geen sprake van een voldoende duidelijke en nauwkeurige wettelijke basis. Het doelcriterium ‘in het belang van de nationale veiligheid’ is onvoldoende duidelijk. Voorts wordt in het wetsvoorstel niet aangegeven welke misdrijven aanleiding kunnen zijn voor interceptie en ten aanzien van welke categorieën interceptie kan worden ingezet."

VNO NCW en MKB-Nederland
"De in dit wetsvoorstel voorziene uitbreiding van de bijzondere bevoegdheid van de diensten om 'in bulk' het kabelgebonden verkeer af te tappen is verregaand. De enkele constatering dat tegenwoordig verreweg het grootste deel van de communicatie via kabelnetwerken verloopt, vormt naar onze mening hiervoor onvoldoende rechtvaardiging. (..) VNO-NCW en MKB-Nederland zijn bezorgd over de effecten die deze wetgeving zal hebben op het investeringsklimaat in Nederland, in het bijzonder voor de internettechnologiesector. De Nederlandse digitale infrastructuur en de bedrijvigheid die dit met zich mee brengt, zijn van groot belang voor onze economie."

En deze bezorgde burger doet nog een duit in het zakje: 

'Dr Zeggik Lekkernie'
"Als je dit soort wetten in wil voeren, heb dan het lef om het 1 maand voor de volgende verkiezingen te doen, in plaats van midden in de zomervakantie van de vaderlandse pers."

Lees meer op rtlz.nl:
Oppositie woest op kabinet om bezuinigingen AIVD