We zien dat je waarschijnlijk onze advertenties blokkeert. RTLNieuws.nl heeft de inkomsten uit advertenties nodig om goede, onafhankelijke verhalen te blijven maken. Ook kan het zijn dat door het gebruik van een adblocker bepaalde functies op de website niet goed werken. Maak je een uitzondering voor onze pagina's? Voor meer informatie, klik hier.
Menu Zoeken Mijn RTL Nieuws

01 maart 2012 16:59

Ceo Vestia had 3,5 miljoen euro in geheim depot

Ceo Vestia had 3,5 miljoen euro in geheim depot

Erik Staal, de weggehoonde en weggestuurde ceo van de noodlijdende woningbouwer Vestia, kreeg bij zijn vertrek 3.528.000 euro mee.

Minister Spies meldt vandaag na Kamervragen:

"Conform bestaande afspraken is bij het einde van zijn dienstverband een eerder in depot gereserveerd bedrag van EUR 3.528.000 vrijgevallen dat ziet op de afkoop van diverse eerdere aanspraken en ter dekking van het oorspronkelijke recht van de bestuurder op een eindloonregeling in het kader van zijn pensioen."

Spies meldt ook nog dat Staal geen gouden handdruk heeft ontvangen bij zijn vertrek:

“De bestaande afspraken tussen de Raad van Commissarissen van Vestia en de bestuurder omtrent zijn dienstverband zijn vertrouwelijk. Wel ben ik door de raad van commissarissen geïnformeerd dat er geen vertrekregeling is overeengekomen. Door de wijze van vertrek kan de bestuurder geen aanspraak maken op een in zijn arbeidsovereenkomst opgenomen vertrekregeling."

Staal verdiende jarenlang meer dan een half miljoen euro

Vanaf 2006 in totaal 2,3 miljoen euro

Vraag kamerlid Lucassen (PVV): Is het waar dat deze oud-beheerder van sociale huurwoningen jarenlang bijna een half miljoen euro aan salaris opstreek?

Antwoord minister Spies:

Aan de hand van de gegevens die uw Kamer jaarlijks worden toegezonden is bekend, dat de voormalig bestuurder van Vestia in 2006 een totale bezoldiging ontving van € 447.000, waarvan € 356.000 aan beloning en € 91.000 als bijdrage aan diens pensioen.

In 2007 betrof het een totale bezoldiging van €463.000, waarvan € 335.000 aan beloning en € 99.000 voor pensioen. Dat jaar was ook sprake van een bonusbetaling van € 29.000.

In 2008 was de totale bezoldiging € 487.000 met respectievelijk € 372.000 en €115.000 voor beloning en pensioen.

Over 2009 bedroeg het totaal € 497.000 aan bezoldiging, waarvan € 379.000 als beloning en € 118.000 als pensioenbijdrage.

Tot slot bedroeg het volgens de jaarverslaglegging over 2010 (over 2011 zijn nog geen gegevens bekend) een totale bezoldiging van € 500.000, waarvan € 355.000 als beloning, € 117.000 voor pensioen, alsmede een bonusbetaling van € 28.000.

Beloning ongepast

Spies gaat verder:

"Ik vind de hoogte van de beloning van de voormalig bestuurder zoals die blijkt uit het bij vraag 3 geschetste beeld, alsmede de omvang van de overige afspraken die uit bovenstaande informatie van Vestia blijkt, ongepast voor een woningcorporatie, ook gelet op de timing. Eerder was de hoge bezoldiging aanleiding voor een van mijn ambtsvoorgangers de Raad van Commissarissen daarover om verantwoording te vragen. Dit heeft destijds niet geleid tot een neerwaartse bijstelling van de bezoldiging, maar wel tot de toezegging van de Raad dat de rechtsopvolger van de voormalig bestuurder zal worden beloond volgens de beloningscode van de sector, dan wel volgens de dan geldende wettelijke normering. Ik zal de Raad aan deze toezegging houden. Vestia heeft mij toegezegd de (totstandkoming van de) hiervoor gememoreerde (pensioen)afspraken mee te zullen nemen bij het forensisch onderzoekwaartoe zij heeft besloten."

Vestia in problemen

Vestia kwam in de problemen omdat het voor miljarden euro's aan derivaten bezit. Deze financiële producten verzekeren tegen een toekomstige rentestijging op leningen. De rente is de afgelopen tijd echter gedaald en daarom moet Vestia geld bijstorten. Vestia kreeg al steun van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw voor ruim 1,5 miljard.

Topnieuws