Onderwijs

Uitleg over het onderzoek naar de ouderbijdragen

06 september 2017 09:41 Aangepast: 07 september 2017 17:59
Archieffoto. Beeld © ANP

Op basis van gegevens uit schoolgidsen, schoolwebsites en data van DUO en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is het onderzoek naar ouderbijdragen tot stand gekomen. Hoe we precies aan de gegevens zijn gekomen en hoe we de conclusies hebben getrokken lees je hier.

De ouderbijdragen zijn verzameld door het bekijken van schoolgidsen en schoolwebsites.

Als het mogelijk was zijn gegevens over schooljaar 2017-2018 verzameld, als dit niet mogelijk was zijn de bedragen uit 2016-2017 gebruikt, maar oudere gegevens zijn uitgesloten.

Op basis van een uitgebreide definitie is bepaald wat er wel en niet onder ouderbijdrage valt. Een korte samenvatting van deze definitie:

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is de ouderbijdrage, zoals bedoeld in de wet “medezeggenschap op scholen”:

“de middelen die van de ouders of de leerlingen worden gevraagd zonder dat daartoe een wettelijke verplichting bestaat”

Onder deze definitie vallen bijvoorbeeld collectieve verzekeringen, de mediatheek of bibliotheek, de huur van een kluisje, brugklaskamp,  een educatieve buitenlandreis, excursies en bijzondere leermethoden (bv. Montessori-onderwijs).

Omdat wij graag zo’n eenduidig mogelijk beeld wilden krijgen van wat ouders kwijt zijn hebben we besloten de volgende uitgaven uit te sluiten:

  • Borg
  • Materialen die door de ouders worden aangeschaft en het bezit van de leerling of ouder zijn, zoals een iPad, bosatlas, rekenmachine e.d.
  • Extra kosten voor keuzevakken (bv. excursie biologie in de bovenbouw) en extra kosten voor speciale keuzeprogramma’s (bv. sportklas of tweetalig onderwijs)
  • Funreizen, zoals een skireis

Scholen

Er zijn 648 middelbare scholen in Nederland, we hebben data van 207 scholen (32%).

We hebben ook data verzameld over de verschillende schoolvestigingen. Bij het noteren van de vestiging is gekozen voor de locaties waar bovenbouwonderwijs wordt gegeven.  Er zijn in Nederland 1309 vestigingen met een bovenbouw. We hebben data van 298 vestigingen (23%). 

Gemiddelde ouderbijdrage

Op basis van de gemiddelde ouderbijdrage per vestiging is berekend wat de gemiddelde ouderbijdrage is in Nederland. In deze berekening hebben we rekening gehouden met de verschillende soorten scholen in Nederland.

Er waren bijvoorbeeld in verhouding iets minder scholen met alleen praktijkonderwijs in onze dataset dan er in Nederland zijn. Hierdoor wogen de praktijkscholen iets zwaarder mee bij het berekenen van het gemiddelde dan bijvoorbeeld vwo-scholen die in onze dataset juist een beetje oververtegenwoordigd zijn.

Inkomen 

Het verband tussen ouderbijdrage en inkomen is berekend met behulp van het gemiddeld inkomen per schoolvestiging.

Het gemiddeld inkomen per vestiging is als volgt berekend: DUO heeft per vestiging gegevens over het aantal leerlingen per postcodegebied. Het CBS heeft data over het gemiddeld besteedbaar huishoudinkomen per postcodegebied. Op basis van het aantal leerlingen dat er uit een postcodegebied komt is er een gemiddeld inkomen per schoolvestiging berekend. 

Bij de berekening is vanwege de representativiteit rekening gehouden met onderwijsniveaus en stedelijkheid. 

Niveau

De gemiddelde ouderbijdrage per onderwijsniveau is berekend op basis van bijna 500 ouderbijdragen. Dit zijn de bijdragen per onderwijsniveau per vestiging. 

 

RTL Nieuws/ Shannon Bakker
`